ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел – Туристическо дружество „СРЕДНОГОРЕЦ” гр.Чирпан, Ви кани да присъствате на редовно ОБЩО СЪБРАНИЕ на Дружеството, което ще се проведе на 29.03.2024 г. от 17,30 часа в залата на ресторант „Баш чадъра” гр. Чирпан, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на УС за дейността на Дружеството през 2023 г.е Годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г.

2. Доклад на Инспектората за дейността на Дружеството през 2023 г.

3. Приемане на изменен Устав на Туристическо дружество „Средногорец”, съобразен с действащото законодателство.

4. Освобождаване членове на ръководните и на контролните органи на дружеството.

5. Избор на членове на ръководните и на контролните органи на дружеството.

6. Избор на делегат и резервен делегат за Общото събрание на БТС.

При липса на кворум в определения час, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същия ден от 18,30 часа, на указаното по-горе място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в управлението на Дружеството.

От УС

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван!